2022 жылғы қаржы есебі. Жүктеу

Балансқа түсініктеме

Қосымша 2 Жүктеу

Қосымша 3. Жүктеу

Қосымша 5. Жүктеу

 


2021 жылғы қаржы есебі. Жүктеу

Қаржы есебі 2020 ж. Жүктеу

Микронесиелерді беру ережесі. "Ломбард Бек" ЖШС

Қосылу шарты 50 АЕК дейін. Жүктеу « Действует с 12 сентября 2022г с учетом изменений согласно законодательным актам»

Қосылу шарты 50 АЕК астам. Жүктеу

Микронесиелерді беру Ережесі


Бұйрық. Ішкі бақылау ережесі

Ішкі бақылау ережесі

Тәуекелді басқару жүйесі


 Қосылу шарты 50 АЕК дейін

« Ломбард БЕК» ЖШС

Жалғыз қатысушысының шешіміне                           «26» қараша 2020 ж. № 6                                                 

Қосымша

 

Микрокредит беру туралы шарттың стандарты талаптары

(Қосылу шарты)

«Микроқаржы қызметі туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 4-бабының 3-1-тармағына сәйкес

https://lombard-bek.kz

«Ломбард БЕК» ЖШС

Сайтында жарияланған

 

Осы микрокредит берудің стандартты талаптарын (бұданәрі - Қосылушарты) ҚазақстанРеспубликасы Азаматтық кодексінің 389-бабында көзделген тәртіппен микрокредит беру туралы шартты жасасу кезінде қолдану үшін "Ломбард БЕК" ЖШС әзірледі және "микроқаржы қызметі туралы" 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабының 3-1-тармағына сәйкес микрокредит беру туралы шарттың стандартты талаптарын айқындайды.

Стандартты талаптарды қолданумен шарт «Ломбард БЕК»  ЖШС пен Қарызалушы (бұданәрі - Қарызалушы) арасында микрокредит берудің жекеталаптары бар Кепілбилетіне (бұданәрі – Кепілбилеті) қолқою және Қарызалушының микрокредит беру туралы өтініш беруі жолымен жасалады.

Кепілбилеті мен Қосылу шарты бір-бірінің ажырамас бөліктері болып табылады және бірыңғай құжатжасайды және де бұдан әрі бірлесіп Шарт деп аталады. Кепілбилетінде және Қосылу шарты қолданылатын «Шарт» ұғымы Кепілбилетінің мазмұнына да, сондай-ақ Қосылу шартын мазмұнына да тең дәрежеде қатысты болады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    ШАРТТЫҢ ЖАЛПЫТАЛАПТАРЫ

1.1.  ҚосылушартынажәнеКепілбилетінесәйкес «Ломбард Бек»  ЖШС (бұданәрі - Ломбард) Қарызалушыға (Кепілберушіге) – жеке тұлғаға Қосылу шартында және Кепілбилетінде белгіленген тәртіппен жекепайдаланудағы жылжымалы мүлікті

(бұданәрі – «кепілзаты» немесе «кепілмүлкі») кепілгеқойып микрокредит береді.

1.2.             Ломбард пен Қарызалушы осы біріктіру шартына қосылу ретінде жасайтын Кепілбилеттері «Микроқаржы қызметі туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 4-бабының 3-1-тармағында көзделген микрокредит беру туралы шарттар болып табылады.

1.3. Микрокредит сомасы және микрокредит берудіңөзге де жекешарттары Кепілбилетімена айқындалады. Бір микрокредит бойынша берілетін шекті сома республикалық бюджет туралы Заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің елу еселенген мөлшеріне тең мөлшерді құрайды. Кепіл билеті бойынша микрокредит сомасын ұлғайтуға тыйым салынады.

1.4. Микрокредит қолдану мақсаты туралы мәліметтер: тұтынушылық.

1.5. Микрокредит кепіл затын кепілге қабылдағаннан кейін Кепіл билетіне қол қойылған күні Ломбард кассасында қолма-қолақша беру арқылы беріледі.

1.6. Микрокредитті өтеудің шекті мерзімі микрокредит берілген күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күнді құрайды және Кепіл билетінде көрсетіледі.

1.7. Микрокредитті өтеу тәсілі: Ломбард кассасына бір мезгілде не бөлшектеп, қолма-қол ақшамен не Ломбардтың келесі деректемелері бойынша қолма-қолемес тәсілмен:

«Ломбард БЕК»  ЖШС

БСН 090140011242

ЖСК KZ916010291000129735

«Қазақстан Халық Банкі»  АҚ

БСК HSBKKZKX

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Шағын несиені өтеу әдісі: микрокредит мерзімінің соңында біржолғы төлем.

1.9. Негізгі борышты уақтылы өтемегені және сыйақыны төлемегені үшін  тұрақсыздық айыбының (айыппұлды, өсімпұлды) есептеу тәртібі және мөлшері:

1) негізгі борышты және сыйақыны уақтылы өтемегені үшін тұрақсыздық айыбының мөлшері әрбір күнтізбелік күн үшін орындалмаған/ тиісінше орындалмаған міндеттеме сомасының пайызымен есептеледі және Кепіл билетінде көрсетіледі;

2) тұрақсыздық айыбын Ломбард сыйақыны төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындау күнінен кейінгі күннен бастап міндеттемелерді орындау мерзімін өткізіп алғаны үшін есептейді. Егер Қарыз алушы Кепілдік мүлікті кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін өтеуін төлеп сатып алса, тұрақсыздық айыбы Кепілдік мүлікті сатып алу күнін қоса алғанда, мерзімі өткен, бірақ мерзімі өткен күннен бастап 90  (тоқсан) күнтізбелік күннен аспайтын барлық кезең үшін есептеледі.

1.10. Шағын несие бойынша берешекті өтеу кезектілігі.

Қарыз алушымен жасалған Кепіл билеті бойынша Қарыз алушы жүргізген төлем сомасы, егер ол Қарыз алушының Кепіл билеті бойынша міндеттемелерін орындау үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Қарыз алушы берешегін мынадай кезектілікпен өтейді:

1)   Ломбардтың Қарыз алушының берешегін соттан тыс және сот тәртібімен өндіріп алу жөніндегі шығыстары;

2)       Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімақы);

3)       Сыйақы бойынша берешек;

4)       Негізгі борыш бойынша берешек.

1.11. Қарыз алушының ломбардқа микрокредит қайтаруын орындауын қамтамасыз ету: жеке тұлғалардың жеке пайдалануға арналған, Ломбардпен микрокредит қамтамасыз етуге қабылдауға тыйым салынбаған, ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жылжымалы мүлкі болып табылады. Кепіл мүлкінің толық сипаттамасы Кепіл билетінде көрсетіледі.

1.12. Қарыз алушы шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған кезде Ломбард қабылдайтын шаралар: Ломбард Шартта көрсетілген кепілдік берілген күту мерзімі өткеннен кейін кепіл затын соттан тыс сатуды жүзеге асырады.

Қарыз алушы (кепіл беруші) шартқа қол қоя отырып, кепіл нысанасын соттан тыс,

 оның ішінде сауда-саттықты өткізбей өткізуге өз келісімін білдіреді. Ломбард кепіл затын пайдалану мүмкіндігі кепіл затын соттан тыс сатуды жүргізумен, оның ішінде шартта белгіленген негіздер бойынша сауда-саттық өткізбестен шектеледі.

1.13.          Қарыз алушы Кепіл билеті бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Ломбард мынадай шаралар қолдануға құқылы:

1) Қарыз алушыдан микрокредит сомасын өтеуді және сыйақы мен тұрақсыздық айыбын төлеуді талап етуге;

2) микрокредитті қайтару мерзімі аяқталғаннан кейін кепіл мүлкіне өндіріп алу жүргізілсін, оның ішінде нотариустың атқарушылық жазбасы негізінде;

3) кепілдік мерзімі өткеннен кейін кепіл мүлкін соттан тыс, оның ішінде сауда-саттықты жүзеге асырмай өткізуге құқылы.

1.14. Кепіл билетінің қолданылу мерзімі: оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Қарыз алушы міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылады.

1.15. Ломбард, егер жоғалту немесе зақымдану еңсерілмейтін күштің салдарынан болғанын дәлелдей алмаса, бүлінген мүліктің жоғалғаны, сақталуы немесе бүлінгені үшін жауапты болады. Сондай-ақ, егер кепіл мүлкін жоғалту немесе бүлдіру ереуілдер, жаппай тәртіпсіздік, халық және әскери қақтығыстар және т.б. салдарынан үшінші тұлғалардың ұрлануы салдарынан болса, Ломбард жауапкершіліктен босатылады, бірақ бұл ретте Ломбард кепілге салынған мүліктің сақталуын қамтамасыз ету үшін өзіне байланысты барлық шараларды қолдануға міндетті.

1.16. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін кінәлі Тарап осы бұзушылыққа байланысты туындаған барлық шығындарды өтейді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес жауапты болады.

1.17. Қарыз алушы Кепіл билеті бойынша міндеттемелердің орындалуына жауапты болады.

1.18. Ломбардтың пошталық және электрондық поштасы туралы ақпарат, сондай-ақ оның ресми интернет-ресурсы туралы деректер:

пошталық мекен-жайы: ҚР, Шымкент қ, Туркістан к-і, 6

 электрондық поштасы: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Ломбард сайты https://lombard-bek.kz

1.19. Ломбард Кепіл билеті бойынша құқықты (талаптарды) үшінші тұлғаға берген кезде Қазақстан Республикасының заңдарымен Кепіл билеті шеңберінде Ломбардтың Қарыз алушымен өзара қарым-қатынасына қойылатын талаптар мен шектеулер Қарыз алушының құқық (талап ету) берілген үшінші тұлғамен құқықтық қатынастарына қолданылады.

1.20. Кепіл билеті бір мезгілде микрокредит беру туралы Шарты және Кепіл шарты болып табылады.

1.21. Кепіл мүлкі Ломбардтың (кепілзат) иелігінде және сақтауында қалады.

Кепілдік мерзімі-ломбард кепілге салынған мүлікті сату құқығын қолданбастан, микрокредит сомасын өтеу мерзімі өткеннен кейін ломбард кепілге салынған мүлікті Ломбардта сақтауды жүзеге асыруға міндеттенетін 30 (отыз) күнтізбелік күнді құрайтын уақыт кезеңі.

1.22. Кепіл билеті бойынша микроқаржылық қызмет туралы ҚР заңнамасына сәйкес микрокредит сомасын ұлғайтуға тыйым салынады.

1.23. Қарыз алушының Кепіл билеті бойынша барлық төлемдер жиынтығы, микрокредит беру туралы Шартта көзделген сыйақы және тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) қоса алғанда, микрокредит нысанасын қоспағанда, Кепіл билеті қолданылуының бүкіл кезеңі үшін берілген микрокредит сомасынан аспауға тиіс.

 

2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

 

2.1. Қарыз алушының құқықтары:

1)микрокредиттер беру ережелерімен,

 микрокредиттер беру бойынша Ломбард тарифтерімен танысу;

2) алынған микрокредитті Кепіл билетімен және осы шартта белгіленген тәртіппен билік етуге;

3) Егер негізгі борышты және (немесе) сыйақыны өтеу күні демалыс не мереке күніне тура келген жағдайда, тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлемей, одан кейінгі жұмыс күні негізгі борышты және (немесе) сыйақыны төлеуді жүргізуге;);

4) Ломбардқа микрокредит сомасын тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлемей мерзімінен бұрын толық немесе ішінара қайтаруға);

5) Үшінші тұлғамен келіспеушіліктерді реттеу үшін Ломбард Қарыз алушымен жасалған шарт бойынша құқықты (талапты) берген жағдайда банк омбудсманына жүгінуге;

6) алынған қызмет көрсетулер бойынша даулы жағдайлар туындаған кезде Ломбардқа жазбаша жүгінуге құқылы;

7) кепілдік мерзімі ішінде реттеу үшін себептер мен негіздерді көрсете отырып, өз берешегін реттеу туралы өтінішпен Ломбардқа жазбаша жүгінуге құқылы. Бұл ретте жазбаша өтінішке Ломбард қызметкерлерінің қатысуымен қарыз алушы өз қолымен қол қоюға тиіс;

8) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен өз құқықтарын қорғау.

 

2.2. Ломбардтың құқықтары:

1) Қарыз алушыдан қажетті ақпарат пен құжаттарды сұратуға және алуға;

2) себептерін түсіндірмей микрокредит беруден бас тартуға;

3) Қарызалушы микрокредиттің кезекті бөлігін қайтару және (немесе) сыйақы төлеу үшін белгіленген мерзімді қырық күн тізбелік күннен астам бұзған кезде микрокредит сомасын және ол бойынша сыйақыны мерзімінен бұрын қайтаруды талап етуге;

 

4) Қарызалушының келісімінсіз микроқаржы қызметі туралы заңнамада көрсетілген тұлғаларға Кепіл билеті бойынша құқықты (талапетуді) беру;

5) Қарызалушының өтініші бойынша Екіншідеңгейдегі банктер арқылы тауарлар, жұмыстар немесе қызметтер үшін төлем жасау мақсатында микрокредитті үшінші тұлғаға аударуды жүзеге асыру;

6) Кепіл билетінің талаптарын Қарызалушы үшін оларды жақсарту жағына қарай бір жақты тәртіппен өзгертуге құқығы бар.

7) микроқаржы қызметі туралы заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарын да және Кепіл билетінде белгіленген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

 

2.3. Ломбард міндетті:

1) Қарызалушыны микрокредит алуғабайланыстыоныңқұқықтары мен міндеттерітуралыхабардаретуге;

2) Қарызалушыдан міндеттемелерді орындауды қабылдауға;

3) Қарызалушыға міндеттемелердің орындалғанын растайтын құжатты беруге және Қарызалушы Ломбард алдындағы өз міндеттемелерін орындағаннан кейін Кепіл билетіне сәйкес кепіл мүлкіндереу қайтаруға;

4) Кепіл билеті бойынша ұйымның құқығының (талапету) үшін шітұлғаға өту талаптарын қамтитын Кепіл билетін (бұданәрі – талапету құқығын басқаға беру шарты) беру кезінде Қарызалушыны (немесе оның уәкілетті өкілін) хабардар етуге;):

- құқықтардың (талаптардың) үшін шітұлғаға өту мүмкіндігі туралы талап ету құқығын басқаға беру шартын жасасқанға дейін, сондай-ақ Кепіл билетінде көзделген тәсілмен осындай басқаға беруге байланысты Қарызалушының дербесдеректерін өңдеуге;

- талап ету құқығын басқаға беру шартын жасасқан күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде үшін шітұлғаға микрокредитті өтеу бойынша одан арғы төлемдердің мақсатын (шарт бойынша құқық (талап ету) өткен тұлғаның атауы мен орналасқан жері, берілген құқықтардың (талаптардың) толық көлемі , сондай-ақ негізгі борыштың, сыйақының, тұрақсыздық айыбының (айып пұлдың, өсім пұлдың) мерзімі өткен және ағымдағы сомаларының және Қарызалушы төлеуге тиісті басқа да сомаларының қалдықтарын көрсетуге;

5) "жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңының 8-бабында белгіленген мерзімде алынатын қызметтер бойынша даулы жағдайлар туындаған кезде Қарызалушыға жазбаша нысанда жауап беруге;

6) Ломбард Кепіл билетінде көзделген тәртіппен жақсарту шарттарды қолданған жағдайда, Кепіл билетінің талаптарының өзгергені туралы Қарызалушыны хабардар етуге;

7) орналасқан жері өзгерген не атауы өзгерген жағдайда, бұл туралы уәкілетті органға жазбаша, сондай-ақ Қарызалушыларды (өтініш берушілерді) микроқаржы ұйымының орналасқан жері бойынша, сондай – ақ Қарызалушы (өтініш беруші) – жеке тұлғаның заңды мекен жайы бойынша және Қарызалушы (өтініш еруші) – заңды тұлғаның орналасқан жері бойынша екі баспа басылымында қазақ және орыс тілдерінде тиісті ақпаратты жариялау арқылы не әрбір Қарызалушыны (өтінішберушіні) осындай өзгерістер енгізілген күннен бастап отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей хабардар етуге;

8) микрокредиттер беру қағидаларының көшірмесін микроқаржы ұйымына Қарызалушының (өтінішберушінің) шолуы және танысуы үшін қолжетімді жерде, оның ішінде микроқаржы ұйымының интернет-ресурсында орналастыруға;

9) өтінішберушіге микрокредит алуға, оған қызмет көрсетуге және оны өтеуге (қайтаруға) байланысты төлемдер туралы толық және дұрыс ақпарат беруге;

10) микрокредит беру құпиясын сақтауға;

11) микроқаржы қызметі туралы заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасында белгіленген өзге де талаптарды сақтауға міндетті.

 

2.4. Қарызалушы міндетті:

1) алынған микрокредитті қайтаруға және ол бойынша сыйақыны Кепіл билетімен белгіленген мерзімде және тәртіппен төлеуге;

2) Ломбардтың талапетуі бойынша қажетті ақпарат пен құжаттарды беруге;

 

3) Ломбардқа микрокредит сомасын қайтару бойынша шығындарды өтеуге;

4) Ломбардты өзінің сау алнамалық деректерінің өзгергені туралы, сондай-ақ оның міндеттемелерін орындауына әсерететін кезкелген мән-жайлар туралы дереу жазбаша хабардар етуге;

5) Ломбардқа кепілге салынған мүлікті мемлекеттік, оның ішінде құқық қорғау және өзге де органдардың алып қоюы және/немесе алыпқоюы нәтижесінде туындаған залалды даусыз тәртіппен өтеуге;

6) жеке куәлікті (паспортты), тұрғылықты жерін, ұялы телефон нөмірін, электрондық пошта мекен жайын ауыстырған, сондай – ақ микрокредит алуға арналған сауалнама-өтініш тек өрсетілген өзге де мәліметтерді, байланыс деректерін/деректемелерін өзгерткен кезде осындай өзгеріс болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Ломбард қахабарлама жіберуге міндетті;

7) өзге де талаптарды орындауға, сондай-ақ Кепіл билетінде, микроқаржы қызметі туралы заңнамада және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген жауаптылықта болуға міндетті.

 

 

 

3. ЛОМБАРДҚА АРНАЛҒАН ШЕКТЕУЛЕР

 

1) сыйақы ставкасын (оларды төмендету жағдайларын қоспағанда) және (немесе) микрокредитті өтеу тәсілі мен әдісін бір жақты тәртіппен өзгерту;

2) микрокредит бойыншасыйақы мен тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) қоспағанда, Қарызалушыдан кезкелген төлемдерді белгілеу және өндіріп алу;

3) Ломбардқа микрокредит сомасын, тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) және микрокредитті мерзімінен бұрын қайтарғаны үшін басқа да төлемдерді мерзімінен бұрын толық немесе ішін ара қайтарған қарызалушыдан талап ету;

4) Кепіл билеті бойынша микрокредит сомасын ұлғайту;

5) егер негізгі борыштын немесе сыйақыны өтеу күні демалыс не мереке күніне түскен жағдайда, тұрақсызды айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алу және сыйақыны немесе негізгі борышты төлеу одан кейінгі жұмыс күні жүргізіледі;

6) кезкелген валюталық бағаламаға байланыстыра отырып, теңгемен берілген Кепіл билеті бойынша микрокредит бойынша міндеттемелер мен төлемдерді индекстеу;

7) Кепіл билетінде көзделген жағдайларды қоспағанда, кепіл мүлкін пайдалану және оған билікету;

8) коллекторлық агенттікпен осындай шарт жасасу жағдайларын қоспағанда, мәні берешекті сотқадейін өндіріп алу және реттеу бойынша қызметтер көрсету, сондай – ақ Қарызалушының берешегіне байланысты ақпаратты жинау болып табылатын үшін шітұлғалармен Шарт (бұдан әрі-берешекті өндіріп алу туралы шарт) жасасуға;

9) берешек сотқадейінгі өндіріп алуда және коллекторлық агенттікте реттеуде болған кезеңде берешекті өндіріп алу туралы сотқа талап-арызбен жүгінуге, берешек коллекторлық агенттікте жұмыста болған кезең үшін сыйақы төлеуді талап етуге, сондай-ақ көрсетілген кезеңден егізгі борыш пен сыйақыны уақтылы өтемеген іүшін тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) есептеуге міндетті.

 

4. КЕПІЛ БИЛЕТІНІҢ ТАЛАПТАРЫНА ЖӘНЕ ҚОСЫЛУ ШАРТҚА

ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ

 

4.1. Қарыз алушының ақшалай емес міндеттемелері сомасының (мөлшерінің) және (немесе) оларды төлеу мерзімінің өзгеруіне әкеп соғатын микрокредит шарттары өзгерген кезде Тараптар қосымша келісімге қол қояды.

4.2. Микрокредитті ішінара мерзімінен бұрын өтеген кезде кейінгі сыйақы сомасы негізгі борыш қалдығына қайта есептеледі және Қарыз алушыға Қосымша келісім беріледі.

4.3. Қарыз алушы (оның ішінде үшінші тұлға жеке басын куәландыратын құжатты және Кепіл билетін көрсеткен кезде, сондай-ақ ломбардқа смс хабарлама жіберу немесе электрондық поштаға хабарлама жіберу арқылы хабарлау арқылы) пайдаланған қарыз күндері үшін микрокредитті беру шарттарын сақтай отырып, Ломбардқа сыйақы төлеген жағдайда, Ломбард Кепіл билетін ұзартуы мүмкін (ломбардтың қалауы бойынша себептерін түсіндірместен мерзімді ұзартудан бас тартуы мүмкін).

Бұл ретте микрокредит берудің жалпы мерзімі микрокредит алған күннен бастап 12 (он екі) айдан аспауға тиіс.

4.4. Ломбард Қосылу шартына ломбардтың сайтында жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы: https://lombard-bek.kz

егер оларда өзгеше көзделмесе және олар қолданысқа енгізілгеннен кейін жасалған Кепіл билеттеріне қолданылады.

4.5. Қосылу шартына өзгерістер мен толықтырулар қолданысқа енгізілгенге дейін мұндай өзгерістер мен толықтырулар Ломбард пен Қарыз алушының арасында Кепіл билеттеріне қосымша келісімдер жасалған жағдайда қолданылады.

4.6. Тараптар Кепіл билетіне қосымша келісім жасасу арқылы Қосылу шартының талаптарына өзгерістер енгізе алады. Мұндайөзгерістер осы Кепіл билетінің Тараптардың қатынастарына қолданылатын болады.

 

5.     БАСҚА ШАРТТАР

 

5.1.Кепіл билетіне қол қоя отырып, Қарызалушы ломбардқа Қарызалушының дербес деректерін жинауға және өңдеуге және пайдалануға (қағаз тасығыштарда және/немесе ломбардтың деректер базаларында және/немесе электрондық формата жинауды, өңдеуді және сақтауды қоса алғанда), сондай-ақ ломбардта ақпарат беру туралы шарт жасалған кредиттік бюроның Қарызалушы туралы ақпаратты беруге және болашақта келіп түсетін деректерді қоса алғанда, кредиттік бюродан ломбардқа және ішкі істер органдарына кредиттік есепті беруге сөзсіз жазбаша келісім береді.

5.2. Тараптар осымен келіседі және Ломбардтан қарызалушыға кезкелген хабарлама, кепілдік мүліктің сауда-саттық туралы хабарламаны қоса алғанда,

 

Тиісті тәсілмен ресімделген және мұндай хабарламалар ломбардтың таңдауы бойынша мынадай тәсілдердің бірімен жіберілген кезде Қарызалушыға жеткізілген болып есептелетінін растайды:

- кепіл билетінде көрсетілген Қарызалушының мобильді нөміріне мәтіндік хабарлама түрінде және / немесе;

- кепіл билетінде көрсетілген электрондық пошта мекенжайына және / немесе;

- кепіл билетінде көрсетілген тұрғылықты жері бойынша, оның табысетілгені туралы хабарламасы бар тапсырыс хатымен, оның ішінде көрсетілген мекенжайда тұратын отбасының кәмелетке толған мүшелерінің бірі алған және/немесе

- хабарламаны тікелей қарызалушыға табыстау арқылы.

Хабарламаны адресатқа, алушыға берудің мүмкінеместігі туралы не оны қабылдаудан бас тартуына, сондай-ақ осы тармақшада көрсетілген өзге байланыс құралын пайдалану кезінде оның қабылданғанын растамауына байланысты белгі соғылып қайтарған жағдайда хабарлама тиісті түрде жіберілген болып есептеледі.

5.3.Кепілдік мүлікті сақтандыру талап етілмейді.

5.4. Қарыз алушы,Кепіл мүлкін өткізу барысындабағасы Ломбард шығындарын жабу үшін,бағалау құнынан төмен болған жағдайда, микрокредит сомасының қайтарылмауына келіседі, Ломбардқа наразылық шағымдары жоқ болады.

5.5. Кепіл билеті кепіл мүлкін сатуға немесе мұндай мүліктің Ломбард меншігіне өтуіне байланысты өзінің қолданылуын тоқтатады.

5.6. Кепіл билеті қазақ және орыс тілдерінде 2 (екі) данада, бір данадан қазақ және бір данадан орыс тілдерінде жасалады. Мәтіндер әртүрлі оқылған жағдайда Тараптар орыс тіліндегі мәтінді басшылыққа алуға келісімге келді.

5.7. Ломбардпен мен Қарыз алушының Кепіл билетімен және Қосылу шартпен реттелмеген қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

 

 

Приложение

к решению Единственного участника

ТОО « Ломбард БЕК»

6 от 26 нолября2020г

 

Стандартные условия договора

о предоставлении микрокредита

(Договор присоединения)

в соответствии с пунктом 3-1 статьи 4

Закона Республики Казахстан

от 26 ноября 2012 года

«О микрофинансовойдеятельности»

Опубликованы на сайте                 

ТОО «Ломбард БЕК»

https://lombard-bek.kz

Настоящие стандартные условия предоставления микрокредита (далее – Договор присоединения) разработаны ТОО «Ломбард БЕК»для применения при заключении договора о предоставлении микрокредита в порядке, предусмотренном статьей 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, и определяют стандартные условия Договора о предоставлении микрокредита в соответствии с пунктом 3-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности».

Договор с применением стандартных условий заключается путем подписания между ТОО «Ломбард БЕК » и заемщиком (далее-аемщик) залогового билета, содержащего индивидуальные условия предоставления микрокредита (далее – Залоговый билет) и предоставления Заемщиком заявления о предоставлении микрокредита.

Залоговый билет и Договор присоединения являются неотъемлемыми частями друг друга и составляют единый документ и далее совместно именуются Договором. Понятие «Договор» применяемое в Залоговом билете и в Договоре присоединения, относится как к содержанию Залогового билета, так и в равной степени к содержанию Договора присоединения.

   

 

 

 

 

 

1.     ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1.                  В соответствии с Договором присоединения и Залоговым билетом ТОО «Ломбард БЕК» (далее- Ломбард) предоставляет Заемщику (Залогодателю) – физическому лицу микрокредит под залог движимого имущества личного пользования

(далее – «предмет залога» или «залоговое имущество»), в порядке, установленном Договором присоединения и Залоговым билетом.

1.2.      Залоговые билеты, заключаемые Ломбардом и Заемщиком, в целях присоединения к настоящему Договору присоединения являются договорами о предоставлении микрокредита, предусмотренными пунктом 3-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности».

1.3.      Сумма микрокредита и иные индивидуальные условия предоставления микрокредита определяются Залоговым билетом. Предельная сумма, предоставляемая по одному микрокредиту, не превышает пятидесятикратный размер минимального расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год Законом о республиканском бюджете. Запрещается увеличение суммы микрокредита поДоговору.

1.4.      Сведения о цели использования микрокредита: потребительский.

1.5.      Микрокредит предоставляется путем выдачи наличных денег в кассе Ломбарда в день подписания Залогового билета после приема предмета залога в заклад.

1.6.      Предельный  срок предоставления микрокредита составляет не более 45 (сорока пяти)  календарных дней с даты предоставления микрокредита и указывается в Залоговом билете.

1.7.      Способ погашения микрокредита: единовременно либо частями, наличными деньгами в кассу Ломбарда, либо безналичным способом по следующим  реквизитам  Ломбарда:

ТОО   «Ломбард БЕК»

БИН  090140011242

ИИК KZ916010291000129735

АО «Народный Банк Казахстана»

БИК  HSBKKZKX

1.8.      Метод погашения микрокредита:  единовременный платеж в конце срока микрокредита.

1.9. Порядок начисления и размер неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное по­гашение основного долга и уплату вознаграждения:

1) размер неустойки за несвоевременное погашение основного долга и вознагражде­ния рассчитывается в процентах от суммы неисполненного/ не надлежаще исполненного обязательства за каждый календарный день и указывается в Залоговом билете;

2)  неустойка начисляется Ломбардом за просрочку исполнения обязательств со дня, следующего за днем исполнения обязательств по оплате вознаграждения. Если Заемщик вы­купает Залоговое имущество по истечении гарантийного срока, неустойка начисляется за весь период просрочки, включая день выкупа Залогового имущества, но не более чем на 90 (девяносто) календарных дней с даты возникновения просрочки.

1.10.   Очередность погашения задолженности по микрокредиту.

Сумма произведенного Заемщиком платежа по Залоговому билету, заключенному с Заемщиком, в случае, если она недостаточна для исполнения обязательства Заемщика по За­логовому билету, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:

1) расходы Ломбарда по взысканию задолженности Заемщика в принудительном внесудебном и судебном порядке;

2) неустойка (штраф, пени);

3) задолженность по вознаграждению;

4) задолженность по основному долгу.

1.11.         Обеспечением исполнения Заемщиком возврата микрокредита Ломбарду является: движимое имущество физических лиц, предназначенное для личного пользования, не запрещенное для принятия в обеспечение микрокредита Ломбардом, согласно действующего законодательства РК.  Подробное описание залогового имущества указывается в Залоговом билете.

1.12.              Меры, принимаемые Ломбардом при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Заемщиком (Залогодателем) обязательств по договору: Ломбард осуществляет внесудебную реализацию предмета залога после истечения гарантированного срока ожидания, указанного в договоре. Заемщик (Залогодатель), подписывая договор,

выражает свое согласие на проведение внесудебной реализации предмета залога, в том числе без проведения торгов. Возможность использования предмета залога Ломбардом ограничивается проведением внесудебной реализации предмета залога, в том числе без проведения торгов, по основаниям, установленным Договором.

1.13. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Залоговому билету Ломбард вправе принять следующие меры:

1)  требовать у Заемщика погашения суммы микрокредита и выплаты вознагражде­ния и неустойки;

2)  обратить  взыскание на залоговое имущество по истечении срока возврата микро­кредита, в том числе на основании  исполнительной надписи нотариуса;

3)  по истечении гарантийного срока, произвести внесудебную реализацию Залого­вого имущества, в том числе  без осуществления торгов.

1.14.       Срок действия Залогового билета:  вступает  в   силу  с   момента его   подписания    и действует до полного исполнения Заемщиком обязательств.     

1.15.       Ломбард несет ответственность за утрату, сохранность или повреждение зало­женного имущества, если не докажет, что утрата или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы. Также Ломбард освобождается от ответственности в случае, если ут­рата или повреждение залогового имущества произошли вследствие хищения, совершенного третьими лицами, вследствие забастовок, массовых беспорядков, народных и военных вол­нений и т.д., но при этом Ломбард обязан принять все зависящие от него меры для обеспе­чения сохранности заложенного имущества.

1.16.              За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает все убытки,

 

возникшие, в связи с этим нарушением и самостоятельно несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан   

1.17.              Заемщик несет ответственность за исполнение обязательств по Залоговому би­лету.

1.18.              Информация о почтовом и электронном адресе Ломбарда, а также данные о его официальном интернет-ресурсе:

почтовый адрес: РК, г.Шымкент, ул.Туркестанская, 6;

электронныйадрес: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

сайт Ломбарда: https://lombard-bek.kz

1.19.       При уступке Ломбардом права (требования) по Залоговому билету третьему лицу требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям Ломбарда с Заемщиком в рамках Залогового билета, распространяются на правоотношения Заемщика с третьим лицом, которому уступлено право (требование).

1.20.       Залоговый билет является одновременно Договором о предоставлении микрокре­дита и Договором залога.

1.21.        Залоговое имущество остается во владении и хранении Ломбарда (заклад).

Гарантийный срок  –  период времени, составляющий 30 (тридцать) календарных дней, в те­чение которого Ломбард обязуется осуществлять хранение в ломбарде залогового имущества по истечении срока погашения суммы микрокредита, не применяя право реализации залого­вого имущества.

1.22.       По Залоговому билету запрещено увеличение суммы микрокредита в соответствии с законодательством РК о микрофинансовой деятельности.

1.23.       Все платежи Заемщика по Залоговому билету, включая сумму вознаграждения и неустойки (штрафа, пени), предусмотренных договором о предоставлении микрокредита, за исключением предмета микрокредита, в совокупности не могут превышать сумму выданного микрокредита за весь период действия Залогового билета.

2.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

2.1.                 Права Заемщика:

1)  ознакомиться с правилами предоставления микрокредитов, тарифами Лом­барда по предоставлению микрокредитов;

2)  распоряжаться полученным микрокредитом в порядке и на условиях, установленных Залоговым билетом и настоящим Договором;

3)  в случае, если дата погашения основного долга и (или) вознаграждения выпа­дает на выходной либо праздничный день, произвести оплату основного долга и (или) воз­награждения в следующий за ним рабочий день без уплаты неустойки (штрафа, пени);

4)  досрочно полностью или частично возвратить Ломбарду сумму микрокредита без оплаты неустойки (штрафа, пени);

5)  обратиться к банковскому омбудсману в случае уступки Ломбардом права (тре­бования) по договору, заключенному с Заемщиком, для урегулирования разногласий с третьим лицом;

6)  письменно обратиться в Ломбард при возникновении спорных ситуаций по полу­чаемым услугам;

7)  в течение гарантийного срока обратиться в Ломбард письменно с заявлением об урегулировании своей задолженности с указанием причин и оснований для урегулирования. При этом письменное заявление должно быть подписано Заемщиком собственноручно, в присутствии сотрудников Ломбарда;

8)  защищать свои права в порядке,  установленном законами Республики Казахстан.

 

2.2.  Права Ломбарда:

1) запрашивать и получать от Заемщика необходимые информацию и документы;

2)  отказать в выдаче микрокредита без объяснения причин;

3)  требовать досрочного возврата суммы микрокредита и вознаграждения по нему при нарушении Заемщиком срока, установленного для возврата очередной части микрокре­дита и (или) выплаты вознаграждения, более чем на сорок календарных дней;

4)  уступить право (требование) по Залоговому билету лицам, указанным законодательством о микрофинансовой деятельности, без согласия Заемщика;

5)  по заявлению Заемщика осуществлять через банки второго уровня перевод микро­кредита третьему лицу в целях оплаты за товары, работы или услуги;

6)  изменять условия Залогового билета в одностороннем порядке в сторону их улуч­шения для Заемщика;

7) осуществлять иные права, установленные Законом о микрофинансовой деятельности, иными законами Республики Казахстан и Залоговым билетом.

 

2.3. Ломбард обязан:

1)  проинформировать Заемщика о его правах и обязанностях, связанных с получением микрокредита;

2) принять от Заемщика исполнение обязательств;

3) выдать Заемщику документ, подтверждающий исполнение обязательств и немед­ленно возвратить Залоговое имущество в соответствии с Залоговым билетом после выпол­нения Заемщиком своих обязательств перед Ломбардом;

4) уведомить Заемщика (или его уполномоченного представителя) при выдаче Зало­гового билета, содержащего условия перехода права (требования) организации по Залого­вому билету третьему лицу (далее - договор уступки права требования):

- до заключения договора уступки права требования о возможности перехода прав (требований) третьему лицу, а также об обработке персональных данных Заемщика в связи с такой уступкой способом, предусмотренным в Залоговом билете;

- о переходе права (требования) третьему лицу способом, предусмотренным в Залого­вом билете, в течение тридцати календарных дней со дня заключения договора уступки права требования с указанием назначения

дальнейших платежей по погашению микрокре­дита третьему лицу (наименование и место нахождения лица, которому перешло право (тре­бование) по договору), полного объема переданных прав (требований), а также остатков просроченных и текущих сумм основного долга, вознаграждения, неустойки (штрафа, пени) и других подлежащих уплате Заемщиком сумм;

5)  предоставлять ответ в письменной форме Заемщику при возникновении спорных ситуаций по получаемым услугам в сроки, установленные статьей 8 Закона Республики Ка­захстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридиче­ских лиц»;

6)  уведомить Заемщика об изменении условий Залогового билета, в случае примене­ния Ломбардом улучшающих условий в порядке, предусмотренном в Залоговом билете;

7) в случае изменения места нахождения либо изменения наименования письменно известить об этом уполномоченный орган, а также заемщиков (заявителей) путем опубликования соответствующей информации в двух печатных изданиях на казахском и русском языках по месту нахождения Ломбарда, а также по юридическому адресу заемщика (заявителя) - физического лица либо путем письменного уведомления каждого заемщика (заявителя) в срок не позднее тридцати календарных дней с даты таких изменений;

8) разместить копию правил предоставления микрокредитов в месте, доступном для обозрения и ознакомления заемщиком (заявителем) Ломбарда, в том числе на интернет-ресурсе Ломбарда;

9) предоставлять заявителю полную и достоверную информацию о платежах, связанных с получением, обслуживанием и погашением (возвратом) микрокредита;

10) соблюдать тайну предоставления микрокредита;

11) соблюдать иные требования, установленные Законом о микрофинансовой деятельности и иным законодательством Республики Казахстан.

 

2.4. Заемщик обязан:

1) возвратить полученный микрокредит и выплатить вознаграждение по нему в сроки и порядке, которые установлены Залоговым билетом;

2)  предоставлять по требованию Ломбарда необходимые информацию и документы;

3) возмещать Ломбарду издержки по возврату суммы микрокредита;

4) незамедлительно письменно уведомлять Ломбард об изменении своих анкетных данных, а также о любых обстоятельствах, влияющих на исполнение им обязательств;

5) в бесспорном порядке возместить Ломбарду ущерб, возникший в результате изъя­тия и/или выемки заложенного имущества государственными, в том числе правоохрани­тельными и иными органами;

6)  при смене удостоверения личности (паспорта), места жительства, номера мобильного телефона, адреса электронной почты, а также изменении иных сведений, указанных в анкете – заявлении на получение микрокредита, контактных данных/реквизитов не позднее, чем через 3 (три) рабочих дней со дня такого изменения, направить уведомление в Ломбард;

7) выполнять иные требования, а также нести ответственность, установленные Зало­говым билетом, законодательством о микрофинансовой деятельности и гражданским зако­нодательством Республики Казахстан.

3.     ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ  ЛОМБАРДА ПРЕДУСМАТРИВАЮТ

1) изменения в одностороннем порядке ставки вознаграждения (за исключением слу­чаев их снижения) и (или) способа и метода погашения микрокредита;

2) установление и взимание с Заемщика любых платежей, за исключением вознагра­ждения и неустойки (штрафа, пени) по микрокредиту;

3) требование от Заемщика, досрочно полностью или частично возвратившего Лом­барду сумму микрокредита, неустойку (штраф, пеню) и другие платежи за досрочный воз­врат микрокредита;

4) увеличение суммы микрокредита по Залоговому билету;

5) взимание неустойки (штрафа, пени) в случае, если дата погашения основного долга или вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, и уплата вознагражде­ния или основного долга производится в следующий за ним рабочий день;

6) индексацию обязательства и платежей по микрокредиту по Залоговому билету, вы­данного в тенге, с привязкой к любому валютному эквиваленту;

7)  пользование и распоряжение Залоговым имуществом, за исключением случаев, предусмотренных Залоговым билетом;

8) заключение договора с третьими лицами, предметом которого является оказание услуг по досудебному взысканию и урегулированию задолженности, а также сбору информации, связанной с задолженностью заемщика (далее - договор о взыскании задолженности), за исключением случаев заключения такого договора с коллекторским агентством;

9) в период нахождения задолженности на досудебных взысканиях и урегулировании у коллекторского агентства обращаться с иском в суд о взыскании задолженности,  требовать выплаты вознаграждения за период нахождения задолженности в работе у коллекторского агентства, а также начислять в указанный период неустойку (штраф, пеню) за несвоевременное погашение основного долга и вознаграждения.

 

4.    ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ  ЗАЛОГОВОГО БИЛЕТА И ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

4.1.При изменении условий микрокредита, влекущих изменение суммы (размера) де­нежных обязательств Заемщика и (или) срока их уплаты, Стороны подписывают дополнительное соглашение.

4.2.При частичном досрочном погашении микрокредита последующая сумма возна­граждения пересчитывается на остаток основного долга, и Заемщику выдается Дополни­тельное соглашение.

4.3. Залоговый билет может быть пролонгирован Ломбардом(на усмотрение Лом­барда,который может отказать в продлении срока без объяснения причин), при условии оп­латы Заемщиком (в том числе третьим лицом при предъявлении документа, удостоверяю­щего личность, и Залогового билета, а также путем уведомления Ломбарда путем отправки смс сообщения или отправки сообщения на электронную почту) вознаграждения Ломбарду за использованные дни займа с сохранением условий предоставления микрокредита.

При этом общий срок предоставления микрокредита не может превышать 12 (двенадцать) меся­цев с даты получения микрокредита.

4.4. Ломбард  вправе вносить в Договор присоединения изменения и дополнения, которые вводятся в действие со дня их опубликования на сайте Ломбарда: https://lombard-bek.kz

если в них не будет предусмотрено иное, и применяются к Залоговым билетам, заключенным после введения их в действие.

4.5. До введения в действие изменений и дополнений в Договор присоединения, такие изменения и дополнения применяются в случае заключения между Ломбардом  и Заемщиком дополнительных соглашений к Залоговым билетам.

4.6. Стороны могут вносить изменения в условия Договора присоединения путем заключения дополнительного соглашения к Залоговому билету. Такие изменения будут применяться к отношениям Сторон из данного Залогового билета.

 

5.ИНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Подписывая Залоговый билет, Заёмщик дает безусловное письменное согласие Лом­барду  на сбор и обработку и использования персональных данных Заёмщика (включая сбор, обработку и хранение на бумажных носителях и/или в электроном формате в массивах и/или базах данных Ломбарда),а также предоставление информации о Заемщике кредитному бюро, с которым у Ломбарда заключен договор о предоставлении информации и в органы внутренних дел, и выдачу кредитного отчета из кредитного бюро, включая данные, которые поступят в будущем,  Ломбарду  и органам внутренних дел.

5.2. Стороны настоящим соглашаются и подтверждают, что любые уведомления от Ломбарда Заемщику, включая уведомления о торгах залогового имущества, считаются оформленными надлежащим способом и доставленными Заемщику, когда такие уведомления направляются одним из следующих способов по выбору Ломбарда:

- в виде текстового сообщения на мобильный номер Заемщика, указанный в Залоговом билете и/или;

- на адрес электронной почты, указанный в Залоговом билете и/или;

- по месту жительства, указанному в Залоговом билете, заказным письмом с уведомлением о его вручении, в том числе получено одним из совершеннолетних членов семьи, проживающим по указанному адресу и/или

- путем вручения уведомления  непосредственно Заемщику.

В случае возврата уведомления с отметкой о невозможности его вручения адресату, получателю, либо в связи с отказом в его принятии, а также не подтверждением его принятия при использовании иного средства связи, указанного в настоящем подпункте, уведомление считается направленным надлежащим образом.

5.3.Страхование Залогового имущества не требуется.

5.4. Заемщик согласен, что в случае реализации Залогового имущества по цене ниже оценочной стоимости для покрытия убытков Ломбарда ввиду невозвращения суммы микро­кредита претензий к Ломбарду Заемщик иметь не будет.

5.5. Залоговый билет прекращает свое действие в связи с реализацией Залогового имущества или переходом такого имущества в собственность Ломбарда.

5.6. Залоговый билет составляется  на казахском и русском языках в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру на казахском и одному экземпляру на русском языках для каждой из Сторон. В случае разночтений текстов Стороны пришли к соглашению руководствоваться текстом на русском языке.

5.7. Отношения Заимодателя и Заемщика, не урегулированные Залоговым билетом и Договором присоединения, регулируются законодательством Республики Казахстан.

 


 Договор присоединения свыше 50 МРП

 

« Ломбард БЕК» ЖШС

Жалғызқатысушысыныңшешіміне                           «26»қараша 2020 ж. № 7

Қосымша

 

Микрокредит беру туралы шарттың стандарты талаптары

 (Қосылушарты)

https://lombard-bek.kz

«Ломбард БЕК» ЖШС сайтында жарияланған

 

Осы микрокредит берудің стандарты талаптарын (бұданәрі- Қосылушарты) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабында көзделген тәртіппен микрокредит беру туралы шарт жасасу кезінде қолдану үшін « Ломбард БЕК» ЖШС әзірледі және «микроқаржы қызметі туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес микрокредит беру туралы шарттың стандарты талаптарын айқындайды.

Стандартты талаптарды қолдану мен шарт «Ломбард БЕК» ЖШС пен қарыз алушы (бұданәрі - Қарызалушы) арасында микрокредит берудің жекеталаптары бар кепіл билетіне (бұданәрі – Кепіл билеті) қол қою және Қарызалушының микрокредит беру туралы өтініш беруі жолымен жасалады.

Кепіл билеті мен Қосылушарты бір-бірінің ажырамас бөліктері болып табылады және бірыңғай құжат жасайды және бұдан әрі бірлесіп шарт деп аталады. Кепіл билетінде және Қосылушарты қолданылатын "шарт" ұғымы Кепіл билетінің мазмұнына да, сондай-ақ Қосылушартын мазмұнына да тең дәрежеде қатысты болады.

 

1.               ШАРТТЫҢ  ЖАЛПЫ

ТАЛАПТАРЫ

1.1.             Қосылушартына және Кепіл билетіне сәйкес «Ломбард БЕК» ЖШС (бұданәрі - Ломбард) Қарыз алушыға (кепілберушіге)

– жеке тұлғаға Қосылушартында және Кепіл билетінде белгіленген тәртіппен жеке пайдаланудағы жылжымалы мүлікті (бұданәрі – "кепілзаты" немесе "кепілмүлкі")

Кепілге қойып микрокредит береді.

1.2. Микрокредит сомасы және микрокредит берудің өзге де жеке шарттары Кепілбилетімен айқындалады. Бір микрокредит бойынша берілетін шекті сома республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржыжылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің сегіз мың еселенген мөлшеріне тең мөлшерді құрайды. Кепіл билеті бойынша микрокредит сомасын ұлғайтуға тыйым салынады.

1.3. Микрокредит қолдану мақсаты туралы мәліметтер: тұтынушылық.

1.4. Микрокредит кепіл затын кепілге қабылдағаннан кейін Кепіл билетіне қол қойылған күні Ломбард кассасында қолма-қол ақша беру арқылы беріледі.

1.5. Микрокредитті өтеудің шекті мерзімі микрокредит берілген күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік айдан құрайды және Кепіл билетінде көрсетіледі. Шартқа уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген нысан бойынша оның ажырамас бөлігі болып табылатын, оның тараптары қол қойған микрокредитті өтеу кестесі қоса беріледі.

1.6. Микрокредитті өтеу тәсілі: Ломбард кассасына бірмезгілде не бөлшектеп, қолма-қолақшамен не Ломбардтың келесі деректемелері бойынша қолма-қол емес тәсілмен:

        «Ломбард БЕК»  ЖШС

БСН:   090140011242

        ЖСК:  KZ916010291000129735

        «Қазақстан Халық Банкі»  АҚ

 БСК:  HSBKKZKX

1.7.             Қарызалушының микрокредит сомасын өтеу (айтару) әдісі және сыйақы төлеу Қарызалушының таңдауы бойынша мынадай өтеу әдістерімен жүргізіледі:

- микрокредит бойынш берешекті өтеу негізгі борыш бойынш төлемдердің тең сомасын және Негізгі борыш қалдығына кезең үшін есептелген сыйақыны қамтитын азайтылған төлемдермен жүзеге асырылатын сараланған төлемдер әдісімен;

- аннуитетті төлемдер әдісімен, бұл кезде микрокредит бойынша берешекті өтеу негізгі борыш бойынша ұлғайтылатын төлемдерді және негізгі борыш қалдығына кезең үшін есептелген сыйақы бойынша азайтылатын төлемдерді қамтитын микрокредит мерзімі ішінде тең төлемдермен жүзеге асырылады. Бірінші және соңғы төлемдердің мөлшері басқалардан өзгеше болуы мүмкін;

– қосымша әдіспен (біржолғытөлем) – негізгі қарыз бен сыйақыны өтеу Кепіл билетінің әрекетету мерзімінің соңында жүргізіледі (егербұл микрокредит беру ережелерінде көзделген жағдайда).

Қарызалушы таңдаған өтеу әдісі Кепіл билетіне қосымша болып табылатын микрокредиттерді өтеу кестесінде көрсетіледі.

1.8.  Негізгі борышты уақтылы өтемегені және сыйақыны төлемеген іүшін тұрақсыздық айыбының (айыппұлды, өсімпұлды) есептеу тәртібі және мөлшері:

1) негізгі борышты және сыйақыны уақтылы өтемегені үшін тұрақсыздық айыбының мөлшері әр бір күнтізбелік күн үшін орындалмаған/ тиісінше орындалмаған міндеттеме сомасының пайызын құрайды және Кепіл билетінде көрсетіледі;

2) міндеттемелерді орындау мерзімін өткізіп алғаны үшін Ломбард тұрақсыздық айыбын сыйақыны төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындаған күннен кейінгі күннен бастап есептейді. Егер Қарызалушы кепілдік мерзімі өткеннен кейін Кепіл мүлкін сатып алса, тұрақсыздық айыбы Кепіл мүлкін сатып алу күнін қоса алғанда, мерзімі өткен барлық кезең үшін, бірақ мерзімі өткен күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімге есептеледі.

1.9. Шағын несие бойынша берешекті өтеу кезектілігі.

Қарызалушымен жасалған Кепіл билеті бойынша Қарызалушы жүргізген төлем сомасы, егер ол Қарызалушының Кепіл билеті бойынша міндеттемелерін орындау үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Қарызалушы берешегін мынадай кезектілікпен өтейді:

1) Ломбардтың Қарызалушының берешегін соттан тыс және сот тәртібімен өндіріп алу жөніндегі шығыстары;

2) тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімақы);

3) сыйақы бойынша берешек;

4) негізгі борыш бойынша берешек.

1.10. Қарызалушының Ломбардқа микрокредит қайтаруын орындауын қамтамасыз ету: жеке тұлғалардың жеке пайдалануға арналған, Ломбардпен микрокредит қамтамасыз етуге қабылдауға тыйым салынбаған, ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жылжымалы мүлкі болып табылады. Кепіл мүлкінің толық сипаттамасы Кепіл билетінде көрсетіледі.

1.11. Кепіл беруші шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған кезде Ломбард қабылдайтын шаралар: Ломбард Шартта көрсетілген кепілдік берілген күту мерзімі өткеннен кейін кепілзатын соттан тыс сатуды жүзеге асырады. Қарызалушы (кепілберуші) шартқа қол қоя отырып, кепілзатын соттан тыс, оның ішінде сауда-саттық өткізбестен өткізуге өз келісімін білдіреді. Ломбардтың кепілзатын пайдалану мүмкіндігі кепілзатын соттан тыс, оның ішінде Шарттың осы тармағында белгіленген негіздер бойынша сауда-саттық өткізбестен өткізуді жүргізумен шектеледі.

1.12. Қарызалушы Кепіл билеті бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Ломбард мынадай шаралар қолдануға құқылы:

1) Қарызалушыдан микрокредит сомасын өтеуді және сыйақы мен тұрақсыздық айыбын төлеуді талап етуге;

2) микро-кредитті қайтару мерзімі аяқталғаннан кейін Кепіл мүлкіне өндіріп алу жүргізілсін, оның ішінде нотариустың атқарушылық жазбасы негізінде;

3) кепілдік мерзімі өткеннен кейін Кепіл мүлкін соттан тыс, оның ішінде сауда-саттықты жүзеге асырмай өткізуге құқылы.

1.13. Кепіл билетінің қолданылу мерзімі: оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Қарызалушы міндеттемелерін толық орындағанғадейін қолданылады.

1.14. Ломбард, егер жоғалту немесе зақымдану еңсерілмейтін күштің салдарынан болғанын дәлелдейалмаса, бүлінген мүліктің жоғалғаны, сақталуы немесе бүлінгені үшін жауапты болады.

Сондай-ақ, егер Кепілмүлкін жоғалту немесе бүлдіру ереуілдер, жаппай тәртіпсіздік, халық және әскери қақтығыстар жәнет.б. салдарынан үшін ші тұлғалардың ұрлануы салдарынан болса, Ломбард жауапкершіліктен босатылады, бірақ бұл ретте Ломбард кепілге салынған мүліктің сақталуын қамтамасыз ету үшін өзіне байланысты барлық шараларды қолдануға міндетті.

1.15. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін кінәлі Тарап осы бұзушылыққ байланысты туындаған барлық шығындарды өтейді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес жауапты болады.

1.16. Қарызалушы Кепіл билеті бойынша міндеттемелердің орындалуына жауапты болады.

1.17. Ломбардтың пошталық және электрондық поштасы туралы ақпарат, сондай-ақ оның ресми интернет-ресурсы туралы деректер:

Пошталық мекен-жайы:

ҚР, Шымкент қ, Туркістан к-і, 6;

 электрондықпоштасы: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.;

 Ломбард сайты: https://lombard-bek.kz

1.18. Ломбард Кепіл билеті бойынша құқықты (талаптарды) үшін ші тұлғаға берген кезде Қазақстан Республикасының заңдарымен Кепіл билеті шеңберінде Ломбардтың Қарызалушымен өз ара қарым-қатынасына қойылатын талаптар мен шектеулер Қарызалушының құқық (талапету) берілген үшін ші тұлғамен құқықтық қатынастарына қолданылады.

1.19 Кепіл билеті микрокредит беру туралы шарт және кепіл шарты бір мезгілде болып табылады.

1.20. Кепілмүлкі Ломбардтың (кепілзат) иелігінде және сақтауында қалады.

Кепілдік мерзімі-Ломбард кепілге салынған мүлікті сату құқығын қолданбастан, микрокредит сомасын өтеу мерзімі өткеннен кейін Ломбард кепілге салынған мүлікті Ломбардта сақтауды жүзеге асыруға міндеттенетін 30 (отыз) күнтізбелік күнді құрайтын  уақыткезеңі.

1.21.Кепіл билеті бойынша микроқаржылық қызмет туралы ҚР заңнамасына сәйкес микрокредит сомасын ұлғайтуға тыйым салынады.

 

2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

2.1. Қарызалушының құқықтары:

1) микрокредиттер беру ережелерімен, микрокредиттер беру бойынша Ломбард тарифтерімен танысу;

2) алынған микрокредитті Кепілбилетімен белгіленген тәртіппен және шарттарда билік етуге;

3)  Егер негізгі борышты және (немесе) сыйақыны өтеу күні демалыс не мереке күніне тура келген жағдайда, тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлемей, одан кейінгі жұмыс күні негізгі борышты және (немесе) сыйақыны төлеуді жүргізуге;);

4) Ломбардқа микрокредит сомасын тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлемей мерзімінен бұрын толық немесе ішінара қайтаруға);

5) Үшінші тұлғамен келіспеушіліктерді реттеу үшін Ломбард Қарызалушымен жасалған шарт бойынша құқықты (талапты) берген жағдайда банк омбудсманына жүгінуге;;

6) алынған қызмет көрсетулер бойынша даулы жағдайлар туындаған кезде Ломбардқа жазбаша жүгінуге құқылы;

7) кепілдік мерзімі ішінде ломбардқа кепіл билеті бойынша міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алудың туындау себептері, кірістері және кепіл билетінің талаптарына өзгерістер енгізу туралы оның өтінішіне себепші болатын басқа да расталған мән-жайлар (фактілер) туралы мәліметтерді қамтитын өтінішпен жазбаша жүгінуге құқылы.

 Бұл ретте жазбаша өтінішке Ломбард қызметкерлерінің қатысуымен қарыз алушы өз қолымен қол қоюға тиіс;

8) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен өз құқықтарын қорғау.

 

2.2. Ломбардтың құқықтары:

1) Қарыз алушыдан қажетті ақпарат пен құжаттарды сұратуға және алуға;

2) себептерін түсіндірмей микрокредит беруден бас тартуға;

3) Қарызалушы микрокредиттің кезекті бөлігін қайтару және (немесе) сыйақы төлеу үшін белгіленген мерзімді қырық күнтізбелік күннен астам бұзған кезде микрокредит сомасын және ол бойынша сыйақыны мерзімінен бұрын қайтаруды талап етуге;

4)  Қарызалушының келісімінсіз микроқаржы қызметітуралы заңнамада көрсетілген тұлғаларға Кепіл билеті бойынша құқықты (талапетуді) беру;

5) Қарызалушының өтініші бойынша Екінші деңгейдегі банктер арқылы тауарлар, жұмыстар немесе қызметтер үшін төлем жасау мақсатында микрокредитті үшінші тұлғаға аударуды жүзеге асыру;

6) Кепіл билетінің талаптарын Қарызалушы үшін оларды жақсарту жағына қарай бір жақты тәртіппен өзгертуге құқығы бар;

7) негізгі борышты, сыйақыны және тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) қоса алғанда, берешекті қарызалушының келісімін алмастан, нотариустың атқарушылық жазбасын егізінде:

-  Қарызалушы тараптардың келісімі бойынша берешекті реттеу және Қарызалушының міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде берешек бойынша өтініш бермеу іүшін ломбардқа жүгінбеуі;

- Қарызалушының өтінішін қарау нәтижелері бойынша берешекті реттеу жөніндегі келісімге қолжеткізбегенде және Қарызалушының берешек бойынша қарсылықтарды ұсынбағанда;

8)микроқаржы қызметі туралы заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында және Кепіл билетінде белгіленген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

 

2.3. Ломбард міндетті:

1) Қарызалушыны микрокредит алуға байланысты оның құқықтары мен міндеттері туралы хабардар етуге;

2) Қарызалушыдан міндеттемелерді орындауды қабылдауға;

3) Қарызалушыға міндеттемелердің орындалғанын растайтын құжатты беруге және Қарызалушы Ломбард алдындағы өз міндеттемелерін орындағаннан кейін Кепілбилетіне сәйкес Кепілмүлкін дереу қайтаруға;

4) Кепілбилеті бойынша ұйымның құқығының (талапету) үшін ші тұлғаға өту талаптарын қамтитын Кепілбилетін (бұданәрі – талапету құқығын басқаға беру шарты) беру кезінде Қарызалушыны (немесе оның уәкілетті өкілін) хабардар етуге;):

- құқықтардың (талаптардың) үшінші тұлғаға өту мүмкіндігі туралы талап ету құқығын басқаға беру шартын жасасқанға дейін, сондай-ақ Кепілбилетінде көзделген тәсілмен осындай басқаға беруге байланысты Қарызалушының дербес деректерін өңдеуге;

- талап ету құқығын басқаға беру шартын жасасқан күннен бастап отыз күнтізбелік күні шінде үшінші тұлғаға микрокредитті өтеу бойынша одан арғы төлемдердің мақсатын (шарт бойынша құқық (талапету) өткен тұлғаның атауы мен орналасқан жері, берілген құқықтардың (талаптардың) толық көлемі, сондай-ақ негізгі борыштың, сыйақының, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) мерзімі өткен және ағымдағы сомаларының және Қарызалушы төлеуге тиісті басқа да сомаларының қалдықтарын көрсетуге;

5) жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңының 8-бабында белгіленген мерзімде алынатын қызметтер бойынша даулыжағдайлар туындаған кезде Қарызалушыға жазбаша нысанда жауап беруге;

6) Ломбард Кепілбилетінде көзделген тәртіппен жақсартушы шарттарды қолданған жағдайда, Кепілбилетінің талаптарының өзгергені туралы Қарызалушыны хабардар етуге;

7) Кепілбилетіне тараптар қол қойған микрокредитті өтеу кестесін қоса беруге.

8) орналасқан жері өзгерген не атауы өзгерген жағдайда, бұл туралы уәкілетті органға жазбаша, сондай – ақ Қарызалушыларды (өтініш берушілерді) микроқаржы ұйымының орналасқан жері бойынша, сондай – ақ Қарызалушы (өтінішберуші) – жеке тұлғаның заңды мекенжайы бойынша және Қарызалушы (өтінішберуші) – заңды тұлғаның орналасқан жері бойынша екі баспа басылымында қазақ және орыс тілдерінде тиісті ақпаратты жариялау арқылы не әрбір Қарызалушыны (өтінішберушіні) осындай өзгерістер енгізілген күннен бастап отыз күнтізбелік күннен кешіктірілмей  хабардар етуге;

9) микрокредиттер беру қағидаларының көшірмесін микроқаржы ұйымына Қарызалушының (өтінішберушінің) шолуы және танысуы үшін қол жетімді жерде, оның ішінде микроқаржыұйымының интернет-ресурсында орналастыруға;

10) өтінішберушіге микрокредит алуға, оған қызмет көрсетуге және оны өтеуге (қайтаруға) байланысты төлемдер туралы толық және дұрыс ақпарат беруге;;

11) микрокредит беру құпиясын сақтауға;

12) сомасы жүз айлық есептік көрсеткіштен асатын микрокредитті өтеу бойынша міндеттемелерді кешіктіру кезінде қарыз алушыға осы Шарттың 5.1-тармағында көрсетілген тәсілмен міндеттемелерді орындау мерзімін кешіктіру туралы хабарлама жіберуге міндетті. Бұлретте осы Шартқа қосымшаға сәйкес нысан бойынша хабарлама қарызалушыға мерзімі өткен күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірілмейтін мерзімде жіберілуге тиіс және онда мыналар көрсетілуге тиіс:

1) хабарламада көрсетілген күнге мерзімі өткен берешектің, оның ішінде негізгі борыштың, сыйақының және тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) мөлшерін көрсете отырып, кепілбилеті бойынша төлемдер енгізу қажеттігі;

2) Қарызалушының кепілбилеті бойынша міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алу , кіріс  да расталғанмән-жайлар(фактілер) туралы мәліметтерд іқамтитын өтінішпен осы Шартта көзделген тәсілмен ломбардқа жүгіну арқылы берешекті тараптардың келісімі бойынша реттеу мүмкіндігі қоса беріледі;

3) міндеттемені орындау мерзімі кешіктірілген немесе берешекті реттеу жөнінде Қарызалушымен келісімге қолжеткізілмеген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде ломбардқа өтініш жасамаған жағдайда, Қарызалушының кепілбилеті бойынша өз міндеттемелерін орындамауының салдары, оның ішінде негізгі борышты, сыйақыны және нотариустың атқарушылық жазбасы негізінде тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) қосаалғанда, берешекті қарызалушы-жекетұлғаның келісімін алмай өндіріп алу құқығы;

13) қарызалушының өтінішін алған күннен кейін күнтізбелік он бес күн ішінде кепілбилетінің шарттарына ұсынылған өзгерістерді және 5.2-тармақтағы кезкелген тәсілмен жазбашанысанда хабарламаны қарау. осы Шарттың, келісімтуралы, берешекті реттеу жөніндегі өз ұсыныстары немесе дәлелді бас тартутуралы;

14) микроқаржы қызметі туралы заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасында белгіленген өзге де талаптарды сақтауға міндетті.

 

2.4. Қарызалушы міндетті:

1) алынған микрокредитті қайтаруға және ол бойынша сыйақыны Кепілбилетімен белгіленген мерзімде және тәртіппен төлеуге;

2) Ломбардтың талап етуі бойынша қажетті ақпарат пен құжаттарды беруге;

3) Ломбардқа микрокредит сомасын қайтару бойынша шығындарды өтеуге;

4)Ломбардты өзінің сауалнамалық деректерінің өзгергені туралы, сондай-ақ оның міндеттемелерін орындауына әсерететін кез келген мән-жайлар туралы дереу жазбаша хабардар етуге;

5) Ломбардқа кепілге салынған мүлікті мемлекеттік, оның ішінде құқық қорғау және өзге де органдардың алып қоюы және/немесе алып қоюы нәтижесінде туындаған залалды даусыз тәртіппен өтеуге;

6) жеке куәлікті (паспортты), тұрғылықты жерін,

ұялы телефон нөмірін, электрондық пошта мекенжайын ауыстырған, сондай – ақ микрокредит алуға арналған сауалнама-өтініште көрсетілген өзге де мәліметтерді, байланыс деректерін/деректемелерін өзгерткен кезде осындай өзгеріс болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Ломбардқа хабарлама жіберуге міндетті;

7) Өзге де талаптарды орындауға, сондай-ақ Кепілбилетінде, микроқаржықызметі туралы заңнамада және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген жауаптылықта болуға міндетті.

 

3. ЛОМБАРДҚА АРНАЛҒАН ШЕКТЕУЛЕР

1) сыйақы ставкасын (оларды төмендету жағдайларын қоспағанда) және (немесе) микрокредитті өтеу тәсілі мен әдісін бір жақты тәртіппен өзгерту;

2) микрокредит бойынша сыйақы мен тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) қоспағанда, Қарызалушыдан кезкелген төлемдерді белгілеу және өндірі палу;

3) Ломбардқа микрокредит сомасын, тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) және микрокредитті мерзімінен бұрын қайтарғаны үшін басқа да төлемдерді мерзімінен бұрын толық немесе ішінара қайтарған Қарызалушыдан талап ету;

4) Кепілбилеті бойынша микрокредит сомасын ұлғайту;

5) негізгі борышты немесе сыйақыны өтеу күні демалыс не мереке күніне тура келген жағдайда тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) алу және сыйақыны немесе негізгі борышты төлеу одан кейінгі жұмыс күн іжүргізіледі;

6) кезкелген валюталық баламаға байланыстыра отырып, теңге мен берілген Кепілбилеті бойынша микрокредит бойынша міндеттемелер мен төлемдерді индекстеу;

7) Кепілбилетінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Кепілмүлкін пайдалану және оған билікету.

8) коллекторлық агенттікпен осындай шарт жасасу жағдайларын қоспағанда, мәні берешекті сотқа дейін өндіріп алу және реттеу бойынша қызметтер көрсету, сондай – ақ Қарызалушының берешегіне байланысты ақпаратты жинау болып табылатын үшінші тұлғалармен Шарт (бұданәрі-берешекті өндіріп алу туралы шарт) жасасуға;

9) берешек сотқа дейінгі өндіріп алуда және коллекторлық агенттікте реттеуде болған кезең деберешекті өндіріп алу туралы сотқа талап-арызбен жүгінуге, берешек коллекторлық агенттікте жұмыста болған кезең үшін сыйақы төлеуді талап етуге, сондай-ақ көрсетілген кезеңде негізгі борыш пен сыйақыны уақтылы өтемеген іүшін тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) есептеуге міндетті.

 

4. КЕПІЛ БИЛЕТІНІҢ ТАЛАПТАРЫНА ЖӘНЕ ҚОСЫЛУ ШАРТҚА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ

4.1. Қарызалушының ақшалайемес міндеттемелері сомасының (мөлшерінің) және (немесе) оларды төлеу мерзімінің өзгеруіне әкеп соғатын микрокредит шарттары өзгерген кезде Ломбард жаңа шарттарды ескере отырып жасайды ,   және оны Қарызалушыға береді.

4.2. Микрокредитті ішінара мерзімінен бұрын өтеген кезде кейінгі сыйақы сомасы негізгі борыш қалдығына қайта есептеледі және Қарызалушыға қосымша келісім беріледі.

4.3. Қарызалушы (оның ішінде үшінші тұлға жеке басын куәландыратын құжатты және Кепіл билетін көрсеткен кезде, сондай-ақ Ломбардқа смс хабарлама жіберу немесе электрондық поштаға хабарлама жіберу арқылы хабарлау арқылы) пайдаланған қарыз күндері үшін микрокредитті беру шарттарын сақтайо тырып, Ломбардқа сыйақы төлеген жағдайда, Ломбард Кепіл билетін ұзартуы мүмкін (Ломбардтың қалауы бойынша себептерін түсіндірместен мерзімді ұзартудан бас тартуы мүмкін). Бұл ретте микрокредит берудің жалпы мерзімі микрокредит алған күннен бастап 12 (он екі) айдан аспауға тиіс.

4.4. Ломбард қосылушартына Ломбардтың сайтын дажарияланған күннен бастап қолданысқа енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы:

https://lombard-bek.kz

егер оларда өзгеше көзделмесе және олар қолданысқа енгізілгеннен кейін жасалған кепілбилеттеріне қолданылады.

4.5. Қосылушартына өзгерістер мен толықтырулар қолданысқа енгізілгенге дейін мұндай өзгерістер мен толықтырулар Ломбард пен Қарызалушыныңа расында кепілбилеттеріне қосымша келісімдер жасалған жағдайда қолданылады.

4.6. Тараптар Кепілбилетіне қосымша келісім жасасу арқылы қосылу шартының талаптарына өзгерістер енгізеалады. Мұндай өзгерістер осы Кепілбилетінің Тараптардың қатынастарына қолданылатын болады.

5.     БАСҚА ШАРТТАР

5.1.Кеіл билетіне қол қояотырып, Қарызалушы ломбардқа Қарызалушының дербес деректерін жинауға және өңдеуге және пайдалануға (қағаз тасығыштарда және/немесе ломбардтың деректер базаларында және/немесе электрондық формата жинауды, өңдеуді және сақтауды қосаалғанда), сондай-ақ ломбардта ақпарат беру туралы шарт жасалған кредиттік бюроның Қарызалушытуралы ақпаратты беруге және болашақта келіп түсетін деректерді қоса алғанда, кредиттік бюродан ломбардқа және ішкі істер органдарына кредиттік есепті беруге сөзсіз жазбаша келісім береді.

5.2. Тараптар осымен келіседі және Ломбардтан қарызалушыға кезкелген хабарлама, кепілдік мүліктің сауда-саттық туралы хабарламаны қоса алғанда, тиісті тәсілмен ресімделген және мұндай хабарламалар ломбардтың таңдауы бойынша мынадай тәсілдердің бірімен жіберілген кезде Қарызалушыға жеткізілген болып есептелетінін растайды:

- кепілбилетінде көрсетілген Қарызалушының мобильді нөмірі не мәтіндік хабарлама түрінде және / немесе;

- кепілбилетінде көрсетілген электрондық пошта мекенжайына және / немесе;

- кепілбилетінде көрсетілген тұрғылықты жері бойынша, оның табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсырыс хатымен, оның ішінде көрсетілген мекенжайда тұратын отбасының кәмелетке толған мүшелерінің бірі алған және/немесе

- хабарламаны тікелей қарызалушыға табыстау арқылы.

Хабарламаны адресатқа, алушыға берудің мүмкін еместігі туралы не оны қабылдаудан бас тартуына, сондай-ақ осы тармақшада көрсетілген өзге байланыс құралын пайдалану кезінде оның қабылданғанын растамауына байланысты белгі соғылып қайтарған жағдайда хабарлама тиісті түрде жіберілген болып есептеледі.

5.3. Кепілдік мүлікті сақтандыру талап етілмейді.

5.4. Қарыз алушы, Кепіл мүлкін өткізу барысында бағасы Ломбард шығындарын жабу үшін, бағалау құнынан төмен болған жағдайда, микрокредит сомасының қайтарылмауына келіседі, Ломбардқа наразылық шағымдары жоқ болады

5.5. Кепіл билеті Кепіл мүлкін сатуға немесе мұндай мүліктің Ломбард меншігіне өтуіне байланысты өзінің қолданылуын тоқтатады.

5.6. Кепіл билеті қазақ және орыс тілдерінде 2 (екі) данада, бір данадан қазақ және бір данадан орыс тілдерінде жасалады. Мәтіндер әртүрлі оқылған жағдайда Тараптар орыс тіліндегі мәтінді басшылыққа алуға келісімге келді.

5.7. Ломбардпен мен Қарыз алушының Кепіл билетімен және Қосылу шартпен реттелмеген қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

к решению Единственного участника

ТОО « Ломбард БЕК»

7 от 26 ноября 2020г

 

Стандартные условия договора о предоставлении микрокредита

 (Договор присоединения)

Опубликованы на сайте   ТОО  «Ломбард БЕК»

https://lombard-bek.kz

 

Настоящие стандартные условия предоставления микрокредита (далее – Договор присоединения) разработаны ТОО «Ломбард БЕК»  для применения при заключении договора о предоставлении микрокредита в  порядке, предусмотренном статьей 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, и определяют стандартные условия Договора о предоставлении микрокредита в соответствии с Законом Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности».

Договор с применением стандартных условий заключается путем подписания между ТОО «Ломбард БЕК» изаемщиком (далее-Заемщик) залогового билета, содержащего индивидуальные условия предоставления микрокредита (далее – Залоговый билет) и предоставления Заемщиком заявления о предоставлении микрокредита.

Залоговый билет и Договор присоединения являются неотъемлемыми частями друг друга и составляют единый документ и далее совместно именуются Договором. Понятие «договор» применяемое в Залоговом билете и в Договоре присоединения, относится как к содержанию Залогового билета, так и в равной степени к содержанию Договора присоединения.

 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1.           В соответствии с Договором присоединения и Залоговым билетом ТОО « Ломбард БЕК» (далее- Ломбард) предоставляет Заемщику (Залогодателю)

– физическому лицу микрокредит под залог движимого имущества личного пользования  (далее – «предмет залога» или «залоговое имущество»), установленном Договором присоединения и Залоговым билетом.

1.2.                           Сумма микрокредита и иные индивидуальные условия предоставления микрокредита определяются Залоговым билетом. Предельная сумма, предоставляемая по одному микрокредиту, не превышает восьмитысячекратный размер минимального расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Запрещается увеличение суммы микрокредита по Договору.

1.3.                             Сведения о цели использования микрокредита: потребительский.

1.4.                             Микрокредит предоставляется путем выдачи наличных денег в кассе Ломбарда в день подписания Залогового билета после приема предмета залога взаклад.

1.5.           Предельный срок предоставления микрокредита составляет не более 12 (двенадцати)  календарных месяцев с даты предоставления микрокредита и указывается в Залоговом билете. К договору прилагается подписанный его сторонами график погашения микрокредита, являющийсяего неотъемлемой частью, по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченногооргана.

1.6.             Способ погашения микрокредита: единовременно либо частями, наличными деньгами в кассу Ломбарда, либо безналичным способом по следующим  реквизитам  Ломбарда:

ТОО   «Ломбард БЕК»

БИН:  090140011242

 ИИК:  KZ916010291000129735

АО «Народный Банк Казахстана»

БИК:  HSBKKZKX

1.7.             Метод погашения (возврат) Заемщиком суммы микрокредита и выплата вознаграждения производится по выбору Заемщика следующими методами погашения:

- методом дифференцированных платежей, при котором погашение задолженности по микрокредиту осуществляется уменьшающимися платежами, включающими равные суммы платежей по основному долгу и начисленное за период на остаток основного долга вознаграждение;

- методом аннуитетных платежей, при котором погашение задолженности по микрокредиту осуществляется равными платежами на протяжении всего срока микрокредита, включающими увеличивающиеся платежи по основному долгу и уменьшающиеся платежи по вознаграждению, начисленному за период на остаток основного долга. Размеры первого и последнего платежей могут отличаться от других;

-дополнительным методом (единовременый  платеж) – при котором погашение основного долга и вознаграждения производится в конце срока действия Залогового билета (в случае, если это предусмотрено Правилами предоставления  микрокредитов). 

Метод погашения выбранный Заемщиком указывается в Графике погашения микрокредитов, являющегося Приложением к Залоговому билету.

1.8. Порядок начисления и размер неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное по­гашение основного долга и уплату вознаграждения:

1) размер неустойки за несвоевременное погашение основного долга и вознагражде­ния рассчитывается в процентах от суммы неисполненного/ не надлежаще исполненного обязательства за каждый календарный день и указывается в Залоговом билете;

2)  неустойка начисляется Ломбардом за просрочку исполнения обязательств со дня, следующего за днем исполнения обязательств по оплате вознаграждения. Если Заемщик вы­купает Залоговое имущество по истечении гарантийного срока, неустойка начисляется за весь период просрочки, включая день выкупа Залогового имущества, но не более чем на 90 (девяносто) календарных дней с даты возникновения просрочки.

1.9. Очередность погашения задолженности по микрокредиту.

Сумма произведенного Заемщиком платежа по Залоговому билету, заключенному с Заемщиком, в случае, если она недостаточна для исполнения обязательства Заемщика по За­логовому билету, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:

1) расходы Ломбарда по взысканию задолженности Заемщика в принудительном внесудебном и судебном порядке;

2) неустойка (штраф, пени);

3) задолженность по вознаграждению;

4) задолженность по основному долгу.

1.10.          Обеспечением исполнения Заемщиком возврата микрокредита Ломбарду является: движимое имущество физических лиц, предназначенное для личного пользования, не запрещенное для принятия в обеспечение микрокредита Ломбардом, согласно действующего законодательства РК.  Подробное описание залогового имущества указывается в Залоговом билете.

1.11.          Меры, принимаемые Ломбардом при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Заемщиком (Залогодателем) обязательств по договору: Ломбард осуществляетвнесудебнуюреализациюпредметазалогапослеистечениягарантированного срока ожидания, указанного в договоре. Заемщик (Залогодатель), подписывая Залоговый билет, выражает свое согласие на проведение внесудебной реализации предмета залога, в том числе без проведения торгов. Возможность использования предмета залога Ломбардом ограничивается проведением внесудебной реализации предмета залога, в том числе без проведения торгов, по основаниям, установленным настоящим Договором.

1.12. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Залоговому билету Ломбард вправе принять следующие меры:

1)   требовать у Заемщика погашения суммы микрокредита и выплаты вознагражде­ния и неустойки;

2)   обратить  взыскание на залоговое имущество по истечении срока возврата микро­кредита, в том числе на основании  исполнительной надписи нотариуса;

3)   по истечении гарантийного срока, произвести внесудебную реализацию Залого­вого имущества, в том числе  без осуществления торгов.

1.13.               Срок действия Залогового билета:  вступает  в   силу  с   момента его   подписания    и действует до полного исполнения Заемщиком обязательств.   

1.14.               Ломбард несет ответственность за утрату, сохранность или повреждение зало­женного имущества, если не докажет, что утрата или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы.  Также Ломбард освобождается от ответственности в случае, если ут­рата или повреждение залогового имущества произошли вследствие хищения, совершенного третьими лицами, вследствие забастовок, массовых беспорядков, народных и военных вол­нений и т.д., но при этом Ломбард обязан принять все зависящие от него меры для обеспе­чения сохранности заложенного имущества.

1.15.              За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает все убытки, возникшие, в связи с этим нарушением и самостоятельно несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.16.               Заемщик несет ответственность за исполнение обязательств по Залоговому би­лету.

1.17.               Информация о почтовом и электронном адресе Ломбарда, а также данные о его официальном интернет-ресурсе:

почтовый адрес:

РК, г.Шымкент ул.Туркестанская, 6 ;

электронный адрес: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. ;

сайт Ломбарда: https://lombard-bek.kz

1.18.                При уступке Ломбардом права (требования) по Залоговому билету третьему лицу требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям Ломбарда с Заемщиком в рамках Залогового билета, распространяются на правоотношения Заемщика с третьим лицом, которому уступлено право (требование).

1.19.                Залоговый билет является одновременно Договором о предоставлении микрокре­дита и Договором залога.

1.20.                Залоговое имущество остается во владении и хранении Ломбарда (заклад).

Гарантийный срок  –  период времени, составляющий 30 (тридцать) календарных дней, в те­чение которого Ломбард обязуется осуществлять хранение в Ломбарде залогового имущества по истечении срока погашения суммы микрокредита, не применяя право реализации залого­вого имущества.

1.21.               По Залоговому билету запрещено увеличение суммы микрокредита в соответствии с законодательством РК о микрофинансовой деятельности.

 

2.         ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

 

2.1  ПраваЗаемщика:

1)  ознакомиться с правилами предоставления микрокредитов, тарифами Ломбарда по предоставлению микрокредитов;

2)  распоряжаться полученным микрокредитом в порядке и на условиях, установленных Залоговым билетом;

3)  в случае, если дата погашения основного долга и (или) вознаграждения выпа­дает на выходной либо праздничный день, произвести оплату основного долга и (или) воз­награждения в следующий за ним рабочий день без уплаты неустойки (штрафа, пени);

4)  досрочно полностью или частично возвратить Ломбарду сумму микрокредита без оплаты неустойки (штрафа, пени);

5)  обратиться к банковскому омбудсману в случае уступки Ломбардом права (тре­бования) по договору, заключенному с Заемщиком, для урегулирования разногласий с третьим лицом;

6)  письменно обратиться в Ломбард при возникновении спорных ситуаций по полу­чаемым услугам;

7)  в течение гарантийного срока обратиться в Ломбард письменно с заявлением, содержащим сведения о причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по Залоговому билету, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливают его заявление о внесении изменений в условия Залогового билета. При этом письменное заявление должно быть подписано Заемщиком собственоручно в присутствии сотрудников Ломбарда;

8)  защищать свои права в порядке,  установленном законами Республики Казахстан.

 

2.2.  Права Ломбарда:

1) запрашивать и получать от Заемщика необходимые информацию и документы;

2)  отказать в выдаче микрокредита без объяснения причин;

3)  требовать досрочного возврата суммы микрокредита и вознаграждения по нему при нарушении Заемщиком срока, установленного для возврата очередной части микрокре­дита и (или) выплаты вознаграждения, более чем на сорок календарных дней;

4)  уступить право (требование) по Залоговому билету лицам, указанным законодательством о микрофинансовой деятельности, без согласия Заемщика;

5)  по заявлению Заемщика осуществлять через банки второго уровня перевод микро­кредита третьему лицу в целях оплаты за товары, работы или услуги;

6)  изменять условия Залогового билета в одностороннем порядке в сторону их улуч­шения для Заемщика;

7) взыскать задолженность, включая основной долг, вознаграждение и неустойку (штраф, пеню), на основании исполнительной надписи нотариуса без получения согласия заемщика  в случаях:

- необращения Заемщика в Ломбард для урегулирования задолженности по соглашению сторон и непредоставления Заемщиком заявления по задолженности в течение тридцати календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства;

- недостижения соглашения по урегулированию задолженности по результатам рассмотрения заявления Заемщика и непредставления Заемщиком возражений по задолженности;

  8) осуществлять иные права, установленные Законом о микрофинансовой деятельсности, иными законами Республики Казахстан и Залоговым билетом.

 

2.3.  Ломбард обязан:

1)  проинформировать Заемщика о его правах и обязанностях, связанных с получением микрокредита

2) принять от Заемщика исполнение обязательств;

3) выдать Заемщику документ, подтверждающий исполнение обязательств и немед­ленно возвратить Залоговое имущество в соответствии с Залоговым билетом после выпол­нения Заемщиком своих обязательств перед Ломбардом;

4) уведомить Заемщика (или его уполномоченного представителя) при выдаче Зало­гового билета, содержащего условия перехода права (требования) организации по Залого­вому билету третьему лицу (далее - договор уступки права требования):

- до заключения договора уступки права требования о возможности перехода прав (требований) третьему лицу, а также об обработке персональных данных Заемщика в связи с такой уступкой способом, предусмотренным в Залоговом билете;

- о переходе права (требования) третьему лицу способом, предусмотренным в Залого­вом билете, в течение тридцати календарных дней со дня заключения договора уступки права требования с указанием назначения дальнейших платежей по погашению микрокре­дита третьему лицу (наименование и место нахождения лица, которому перешло право (тре­бование) по договору), полного объема переданных прав (требований), а также остатков просроченных и текущих сумм основного долга, вознаграждения, неустойки (штрафа, пени) и других подлежащих уплате Заемщиком сумм;

5)  предоставлять ответ в письменной форме Заемщику при возникновении спорных ситуаций по получаемым услугам в сроки, установленные статьей 8 Закона Республики Ка­захстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридиче­ских лиц»;

   6)  уведомить Заемщика об изменении условий Залогового билета, в случае примене­ния Ломбардом улучшающих условий в порядке, предусмотренном в Залоговом билете;

7) приложить к Залоговому билету подписанный Сторонами График погашения микрокредита;

8) в случае изменения места нахождения либо изменения наименования письменно известить об этом уполномоченный орган, а также заемщиков (заявителей) путем опубликования соответствующей информации в двух печатных изданиях на казахском и русском языках по месту нахождения Ломбарда, а также по юридическому адресу заемщика (заявителя) - физического лица либо путем письменного уведомления каждого заемщика (заявителя) в срок не позднее тридцати календарных дней с даты таких изменений;

9) разместить копию правил предоставления микрокредитов в месте, доступном для обозрения и ознакомления заемщиком (заявителем) Ломбарда, в том числе на интернет-ресурсе Ломбарда;

10) предоставлять заявителю полную и достоверную информацию о платежах, связанных с получением, обслуживанием и погашением (возвратом) микрокредита;

11) соблюдать тайну предоставления микрокредита;

12)                  при просрочке Заемщиком обязательств по погашению микрокредита, сумма которого превышает сто месячных расчетных показателей, направлять Заемщику способом указанным в пункте 5.1 настоящего Договора, уведомления о просрочке исполнения обязательств. При этом уведомление по форме в соответствии с Приложением к настоящему Договору должно быть направлено Заемщику в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты наступления просрочки и должно содержать указания на следующее:

1)  необходимость внесения платежей по Залоговому билету с указанием размера просроченной задолженности, в том числе основного долга, вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) на дату, указанную в уведомлении;

2)  возможность урегулирования задолженности по соглашению сторон в течение тридцати календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства по Залоговому билету путем обращения Заемщика в Ломбард способом, предусмотренным настоящим Договором, с заявлением, содержащим сведения о причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по Залоговому билету, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах),

которые обуславливают его заявление о внесении изменений в условия Залогового билета;

3) последствия невыполнения Заемщиком своих обязательств по Залоговому билету, в том числе право Ломбарда взыскать задолженность, включая основной долг, вознаграждение и неустойку (штраф, пеню) на основании исполнительной надписи нотариуса без получения согласия заемщика-физического лица, в случае необращения в Ломбард в течение тридцати календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства или недостижения соглашения c Заемщиком по урегулированию задолженности;

13) рассмотреть в течение пятнадцати календарных дней после дня получения заявления Заемщика предложенные изменения в условия Залогового билета и сообщить Заемщику в письменной форме любым из способов, указанных  в пункте 5.2. настоящего Договора, о  согласии, своих предложениях по урегулированию задолженности или мотивированном отказе;

14) соблюдать иные требования, установленные Законом о микрофинансовой деятельности и иным законодательством Республики Казахстан.

 

2.4. Заемщик обязан:

1) возвратить полученный микрокредит и выплатить вознаграждение по нему в сроки и порядке, которые установлены Залоговым билетом;

2)  предоставлять по требованию Ломбарда необходимые информацию и документы;

3) возмещать Ломбарду издержки по возврату суммы микрокредита;

4) незамедлительно письменно уведомлять Ломбард об изменении своих анкетных данных, а также о любых обстоятельствах, влияющих на исполнение им обязательств;

5) в бесспорном порядке возместить Ломбарду ущерб, возникший в результате изъя­тия и/или выемки заложенного имущества государственными, в том числе правоохрани­тельными и иными органами;

6)      при смене удостоверения личности (паспорта), места жительства, номера мобильного телефона, адреса электронной почты, а также изменении иных сведений, указанных в анкете – заявлении на получение микрокредита, контактных данных/реквизитов не позднее, чем через 3 (три) рабочих дней со дня такого изменения, направить уведомление в Ломбард;

7) выполнять иные требования, а также нести ответственность, установленные Зало­говым билетом, законодательством о микрофинансовой деятельности и гражданским зако­нодательством Республики Казахстан.

 

3.         ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ   ЛОМБАРДА ПРЕДУСМАТРИВАЮТ

 

1) изменения в одностороннем порядке ставки вознаграждения (за исключением слу­чаев их снижения) и (или) способа и метода погашения микрокредита;

2) установление и взимание с Заемщика любых платежей, за исключением вознагра­ждения и неустойки (штрафа, пени) по микрокредиту;

3) требование от Заемщика, досрочно полностью или частично возвратившего Ломбарду сумму микрокредита, неустойку (штраф, пеню) и другие платежи за досрочный воз­врат микрокредита;

4) увеличение суммы микрокредита по Залоговому билету;

5) взимание неустойки (штрафа, пени) в случае, если дата погашения основного долга или вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, и уплата вознагражде­ния или основного долга производится в следующий за ним рабочий день;

6) индексацию обязательства и платежей по микрокредиту по Залоговому билету, вы­данного в тенге, с привязкой к любому валютному эквиваленту;

7)  пользование и распоряжение Залоговым имуществом, за исключением случаев, предусмотренных Залоговым билетом;

8) заключение договора с третьими лицами, предметом которого является оказание услуг по досудебным взысканию и урегулированию задолженности, а также сбору информации, связанной с задолженностью заемщика (далее - договор о взыскании задолженности),

за исключением случаев заключения такого договора с коллекторским агентством;

9) в период нахождения задолженности на досудебных взыскании и урегулировании у коллекторского агентства обращаться с иском в суд о взыскании задолженности,  требовать выплаты вознаграждения за период нахождения задолженности в работе у коллекторского агентства, а также начислять в указанный период неустойку (штраф, пеню) за несвоевременное погашение основного долга и вознаграждения.

 

4.         ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ   ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ  ЗАЛОГОВОГО БИЛЕТА И ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

 

4.1.При изменении условий микрокредита, влекущих изменение суммы (размера) де­нежных обязательств Заемщика и (или) срока их уплаты, Ломбард составляет и выдает За­емщику новый график погашения микрокредита с учетом новых условий.

4.2. При частичном досрочном погашении микрокредита последующая сумма возна­граждения пересчитывается на остаток основного долга, и Заемщику выдается Дополни­тельное соглашение.

4.3. Залоговый билет может быть пролонгирован Ломбардом (на усмотрение Ломбарда, который может отказать в продлении срока без объяснения причин), при условии оп­латы Заемщиком (в том числе третьим лицом при предъявлении документа, удостоверяю­щего личность, и Залогового билета, а также путем уведомления Ломбарда путем отправки смс сообщения или отправки сообщения на электронную почту) вознаграждения Ломбарду за использованные дни займа с сохранением условий предоставления микрокредита. При этом общий срок предоставления микрокредита не может превышать 12 (двенадцать) меся­цев с даты получения микрокредита.

4.4. Ломбард  вправе вносить в Договор присоединения изменения и дополнения, которые вводятся в действие со дня их опубликования на сайте Ломбарда:

https://lombard-bek.kz

если в них не будет предусмотрено иное, и применяются к Залоговым билетам, заключенным после введения их вдействие.

4.5. До введения в действие изменений и дополнений в Договор присоединения, такие изменения и дополнения применяются в случае заключения между Ломбардом  и Заемщиком дополнительных соглашений к Залоговым билетам.

4.6. Стороны могут вносить изменения в условия Договора присоединения путем заключения дополнительного соглашения к Залоговому билету. Такие изменения будут применяться к отношениям Сторон из данного Залогового билета.

 

5.ИНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Подписывая Залоговый билет, Заёмщик дает безусловное письменное согласие Лом­барду  на сбор и обработку и использования персональных данных Заёмщика (включая сбор, обработку и хранение на бумажных носителях и/или в электроном формате в массивах и/или базах данных Ломбарда), а также предоставление информации о Заемщике кредитному бюро, с которым у Ломбарда заключен договор о предоставлении информации и в органы внутренних дел, и выдачу кредитного отчета из кредитного бюро, включая данные, которые поступят в будущем,  Ломбарду  и органам внутренних дел.

5.2. Стороны настоящим соглашаются и подтверждают, что любые уведомления от Ломбарда Заемщику, включая уведомления о торгах залогового имущества, считаются оформленными надлежащим способом и доставленными Заемщику, когда такие уведомления направляются одним из следующих способов по выбору Ломбарда:

- в виде текстового сообщения на мобильный номер Заемщика, указанный в Залоговом билете и/или;

- на адрес электронной почты, указанный в Залоговом билете и/или;

- по месту жительства, указанному в Залоговом билете, заказным письмом с уведомлением о его вручении, в том числе получено одним из совершеннолетних членов семьи, проживающим по указанному адресу и/или

- путем вручения уведомления  непосредственно Заемщику.

В случае возврата уведомления с отметкой о невозможности его вручения адресату, получателю, либо в связи с отказом в его принятии, а также не подтверждением его принятия при использовании иного средства связи, указанного в настоящем подпункте, уведомление считается направленным надлежащим образом.

5.3. Страхование Залогового имущества не требуется.

5.4. Заемщик согласен, что в случае реализации Залогового имущества по цене ниже оценочной стоимости для покрытия убытков Ломбарда ввиду невозвращения суммы микро­кредита претензий к Ломбарду Заемщик иметь не будет.

5.5. Залоговый билет прекращает свое действие в связи с реализацией Залогового имущества или переходом такого имущества в собственность Ломбарда.

5.6. Залоговый билет составляется  на казахском и русском языках в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру на казахском и одному экземпляру на русском языках для каждой из Сторон. В случае разночтений текстов Стороны пришли к соглашению руководствоваться текстом на русском языке.

5.7.           Отношения Заимодателя и Заемщика, не урегулированные Залоговым билетом и Договором присоединения, регулируются законодательством РеспубликиКазахстан.